Create Content

Van den Borne aardappelen met hun ervaring op het gebied van sensing.

Van den Borne aardappelen is een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in de teelt van aardappelen. Het bedrijf is gevestigd in het Brabantse Reusel, een dorpje wat gelegen is op de grens met België. Al sinds 1970 worden er op het bedrijf aardappelen geteeld. Op dit moment varieert het areaal aardappelen tussen de 450 en 500 hectare per jaar. Er wordt hierbij gewerkt met een teeltrotatie van 1 op 4, waarbij bieten voor de aardappelen en mais twee maal na de aardappelen wordt geteeld. Een overgroot deel van dit areaal wordt gehuurd of geruild met grondbezitters in de regio.

Vanwege de grote verscheidenheid in grond en de steeds wisselende percelen is het bedrijf in 2007 begonnen met het toepassen van precisielandbouw. Met behulp van precisielandbouw is er in de laatste jaren over het gehele bedrijf een gemiddelde opbrengststijging van 1% per jaar gerealiseerd. Jacob van den Borne ziet precisielandbouw op zijn bedrijf als een cirkel. Het is een steeds terugkerend patroon waarin gewerkt moet worden. In figuur 1 is deze cirkel zoals van den Borne deze ziet afgebeeld.


Figuur 1: De cyclus van precisielandbouw bij van den Borne aardappelen. (Borne, 2014)


Om met precisielandbouw een goed resultaat te behalen is het van belang om de opbrengstpotentie van ieder perceel in kaart te brengen. Vandaar dat van den Borne alle percelen voorafgaand aan het groeiseizoen scant met de EM-38 bodemsensor. Met behulp van de data die daaruit beschikbaar komt worden er bodemkaarten gemaakt die later in het seizoen gebruikt worden voor het variabel poten, variabel granulaat toepassen, spuitpaden plannen, compost strooien, bemesten en variabel spuiten. Er wordt bovendien voorafgaand aan het seizoen een plaats specifieke opbrengstpotentie berekend voor het perceel. Zo kan er een voorspelling gedaan worden over de opbrengst op iedere plaats in het perceel. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de mogelijke weersinvloeden.

Wanneer percelen in kaart gebracht zijn wordt er gekeken hoe de spuitpaden het meest efficiënt aangelegd kunnen worden op het perceel. Hier wordt rekening gehouden met overlap en eventuele obstakels op of rondom het perceel.

Bij de bodembewerking wordt data verzameld over trekkracht en slip. Hierdoor worden storende lagen of nattere plekken in het perceel nogmaals in kaart gebracht. In combinatie met de bodemsensingkaart is een betrouwbaar beeld te krijgen van de bodem van het perceel.

Zowel het poten als spuiten van de aardappelen gebeurt variabel. Tijdens het poten worden er rond de spuitpaden meer aardappelen gepoot, op een kortere afstand van elkaar dus. Ook wordt er rekening gehouden met schaduwkanten van een rij bomen of struiken langs het perceel. Het totale plan omtrent aardappelen poten wordt thuis gemaakt, waardoor men in het veld niets anders hoeft te doen dan te rijden. Het plan is klaar voordat men naar het perceel rijdt, waardoor het poten efficiënter en sneller gaat in vergelijking met veel andere telers. Bij het spuiten wordt variabel gedoseerd aan de hand van gewassensing. Er wordt onder andere variabel gespoten voor Phytophtora en variabel bijbemest met bladmeststoffen aan de hand van gewassensing en bodemsensing. Het liefst past van den Borne vloeibare kunstmeststoffen toe, omdat deze met de spuit per sectie variabel te doseren zijn. Met een kunstmeststrooier is dat lastiger en minder precies.

Beregenen wordt gedaan met behulp van de bodemsensingkaarten die in het voorjaar gemaakt zijn. Omdat de vochtverhouding in kaart is gebracht weet men precies waar meer en waar minder vocht in de grond zit. Door hier met de beregeningshaspel op in te spelen kan er tijd worden bespaard en precies daar waar nodig beregend worden. Nieuw is het beregenen met een sproeiboom, waarmee er in secties beregend kan worden. Hierdoor wordt het brandstofverbruik verlaagd, de watergift verhoogd en de beregening plaatsspecifiek uitgevoerd. Omdat er zoveel water gegeven kan worden met een sproeiboom kan er sneller beregend worden, waardoor de capaciteit aanzienlijk wordt verhoogd.

Het oogsten gebeurd met een AVR puma + met opbrengstmeting. Omdat alle aardappelen op zandgronden worden geteeld is tarra niet vaak een probleem tijdens het meten. Voor de opbrengstmeting is een sensor onder de vulband van de bunker gemonteerd. Dit is gedaan zodat rijdende weg lossen van de bunker mogelijk blijft. Voordat de aardappelen in de bunker liggen is er al gewogen, waardoor de weging niet af gaat wijken door rijdende weg lossen. De opbrengstmeting die wordt verkregen wordt in de jaren na de teelt gebruikt om de opbrengstpotentie uit te rekenen. Zo kunnen alle data elkaar versterken om naar een bedrijf brede opbrengststijging toe te werken.

Toekomstbeeld van Jacob van den Borne is volledig controlled traffic farming met rijpadenstructuur en 6 meter werkbreedte. In figuur 2 is uitgebeeld wat er precies met controlled traffic farming wordt bedoeld. Zoals wordt afgebeeld zullen voertuigen met een werkbreedte van 6 meter gaan rijden. Alle voertuigen rijden op vaste rijpaden die twee stroken van 1 meter op het veld zullen zijn. Iedere 6 meter komt een rijpad te liggen om te rijden. Natuurlijk wordt er wel gewoon geteeld op de stroken precies zoals in figuur 2 te zien is.


Figuur 2: Controlled traffic farming met rijpaden op 6 meter. (Pedersen, 2013)Voor meer informatie over de mogelijkheden met precisielandbouw bij van den Borne aardappelen verwijzen we u graag door naar hun website. Hierop staat uitgebreid beschreven wat er op het bedrijf gedaan wordt aan precisielandbouw. http://test.vandenborneaardappelen.com/