"Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Wageningen UR) hebben modules voor theorie- en praktijklessen ontwikkeld over precisielandbouw. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met leerkrachten Techniek uit het agrarisch onderwijs en het Ontwikkelcentrum. Leerlingen/studenten van MBO- en HBO-instellingen kunnen in deze lesmodules kennismaken met het relatief nieuwe aandachtsgebied van de precisielandbouw.

In vier modules worden verschillende aspecten van precisielandbouw behandeld: GPS-plaatsbepaling en landbouwtoepassingen, GPS-systemen op trekker en werktuig, Gewasreflectiesensoren, en GEO-bedrijfsmanagementsystemen. Elke module bevat een theoretisch deel dat op school behandeld kan worden en een praktisch deel dat op een tweetal praktijklocaties kan worden uitgevoerd (’t Kompas in Valthermond en PTC+ in Dronten). De modules zijn geschikt voor Mbo3, Mbo4 en Hbo 1e leerjaar. De leerlingen leren o.a. perceelgrenzen inmeten met een handheld GPS-systeem, een trekker besturen met GPS-signalen en het automatisch uit laten schakelen van een spuitboom bij het overschrijden van perceelgrenzen.

De ontwikkeling van de lesmodules is gefinancierd door het Ministerie van EL&I (WURKS-subsidie 2010-2011). Hiermee is een aanzet gegeven voor de integratie van precisielandbouwtechnieken in het agrarisch onderwijs en bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame plantaardige productiesystemen."(PRI, 2012)