Create Content

Precisiebemesting kan plaats vinden door middel van een rijenbemester of het scannen van het gewas en/of de bodem, zie scannen gewas/bodem. Ook worden NIR (nabij infrarood) analyses uitgevoerd.  

Met de NIR analyse en het scannen van de bodem/gewas kan beter in kaart worden gebracht wat de bodem of het gewas precies bevat. Hierdoor kunnen overschotten en tekorten in de bodem en het gewas geminimaliseerd worden. Dit kan worden afgelezen aan de hand van bodemkaarten. Vervolgens kan er plaatsspecifiek bemest worden. Precisiebemesting is noodzakelijk om steeds efficiënter om te gaan met nutriënten. De benutting van de nutriënten ligt, bij precisiebemesting, hoger waardoor ook de opbrengsten van de teelten stijgen. Verder spoelen er minder nutriënten uit doordat er niet wordt over bemest. Dit is allemaal zeer noodzakelijk met het huidige mestoverschot en de steeds duurzamere omgang met de bodem en het milieu.